Vi insisterer på rene linjer – læs vores forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2016 og er gældende for enhver rådgivning til kunder, ydet af Erhvervsraadgiver ApS efter denne dato, medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale.

1. Opgavens udførelse

 • Erhvervsraadgiver ApS og kunden aftaler løbende omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser.
 • Erhvervsraadgiver ApS forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
 • Såfremt Erhvervsraadgiver ApS samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med kunden, giver Erhvervsraadgiver ApS, på kundens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som Erhvervsraadgiver ApS har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.
 • Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Erhvervsraadgiver ApS leverer til kunden i forbindelse med sagen, men Erhvervsraadgiver ApS har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar, fakturering og betalingsbetingelser

 • Erhvervsraadgiver ApS fastsætter honoraret med udgangspunkt arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag, den interesse sagen repræsenterer for kunden, værdien af Erhvervsraadgiver ApSs ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens omfang og vanskelighed, graden af specialistviden og det opnåede resultat.
 • Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, evt. større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af kunden ud over honoraret.
 • I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave har kunden henvendt sig via www.erhvervsraadgiver.dk, hvor priser for alle ydelser er oplyst. Er dette ikke tilfældet, vil kunden blive gjort opmærksom på dette ved første kontakt til erhvervsraadgiver.dk.
 • De anførte priser for rådgivning jf. www.erhvervsraadgiver.dk dækker en ”sædvanlig” ejendomshandel med dertil hørende arbejdsopgaver. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time jf. prislisten. I så tilfælde aftales dette med kunden, straks denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.
 • De anførte priser for udarbejdelse af skøde jf. www.erhvervsraadgiver.dk dækker en ”sædvanlig” hel- eller delvis overdragelse af ejendom. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time jf. prislisten. I så tilfælde aftales dette med kunden, straks denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.
 • Såfremt en ejendomshandel bortfalder efter igangsættelse af sagen, betales ½-delen af det aftalte honorar.
 • Erhvervsraadgiver ApS fakturerer løbende. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.
 • Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt netto kontant fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 • Ved større eller længerevarende opgaver (ikke ”sædvanlige” opgaver) opkræves et depositum ved sagens start. Der opkræves desuden depositum for kunder uden fast bopæl i Danmark.

3. Fortrolighed

 • Erhvervsraadgiver ApS er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af kunden eller modtaget om kunden fortroligt.

4. Ansvar, ansvarsbegrænsninger og forsikring

 • Erhvervsraadgiver ApS er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 • Erhvervsraadgiver ApS og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
 • Erhvervsraadgiver ApS hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Erhvervsraadgiver ApS har henvist kunden til, ligesom Erhvervsraadgiver ApS ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Erhvervsraadgiver ApS efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.
 • Erhvervsraadgiver ApS er professionelt ansvarsforsikret via HDI-Gerling . Ansvarsforsikringen dækker al rådgivning udøvet af Erhvervsraadgiver ApS uanset, hvor rådgivningen udøves.

5. Hvidvaskning og arkivering

 • Erhvervsraadgiver ApS er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor kunder som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort samt kopi af sygesikringskort til opbevaring i sagsmappen.
 • Erhvervsraadgiver ApS opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

6. Lovvalg og værneting

 • Erhvervsraadgiver ApSs rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
 • Såfremt der opstår uenighed mellem Erhvervsraadgiver ApS og kunden omkring rådgivningen eller honoraret herfor, søges uoverensstemmelserne løst i mindelighed, hvorfor kunden opfordres til at tage kontakt til Erhvervsraadgiver ApS, såfremt situationen måtte opstå.
 • Eventuelle tvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.

Jeg er interesseret i

- Indenfor 3 timer i åbningstiden -

Vi tilbyder

 • Skødeskrivning
 • Rådgivning erhvervsejendomme
 • Rådgivning boligejendomme
 • Rådgivning blandede ejendomme
 • Selv-salg – alle ejendomme